Nhấp vào trường nhập văn bản và xem cách nhanh chóng, bạn có thể viết trên bàn phím. Thời gian được bật sau khi ký tự đầu tiên. Click High score để xem kết quả tốt nhất.
Chú ý: Đối với hoạt động thích hợp, chương trình trực tuyến được yêu cầu phải cài đặt Java JRE6.0. Xem Làm thế nào để sử dụng trang web để gõ nhanh.