Nhấn vào đây chơi và chơi Tetris từ lê. Rơi từ được xáo trộn thư. Hãy thử gõ các ký tự trong thứ tự đúng.
Chú ý: Đối với hoạt động thích hợp, chương trình trực tuyến được yêu cầu phải cài đặt Java JRE6.0. Xem Làm thế nào để sử dụng trang web để gõ nhanh.
Nếu Java được cài đặt đúng bạn sẽ thấy một trang như hình ảnh này Shuffle typing tetris -