Chính sách bảo mật

Trang web này sử dụng dịch vụ Google Analytics, một phân tích web cung cấp bởi Google, Inc ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookies", đó là tập tin văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các cookie về việc sử dụng của bạn của trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được chuyển đến và được lưu trữ bởi Google trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin để đánh giá việc sử dụng các trang web, soạn thảo báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác mạng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba mà cần phải như vậy theo luật pháp hoặc khi họ xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn các cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng trong trường hợp này việc sử dụng của tất cả các tính năng của trang web có thể không thể sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn Google theo cách này và cho các mục đích quy định ở trên.